Przebieg procesu karnego

Zgodnie z obowiązującym prawem postępowanie karne rozpoczyna się od zawiadomienia o przestępstwie lub jego wszczęcia na skutek informacji uzyskanej przez organ prowadzący postępowanie w inny sposób. Istotnym jest społeczny obowiązek, który spoczywa na każdym, kto dowie się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu. Zgodnie ze spoczywającym na niej obowiązkiem osoba ta musi zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Zawiadomienie może przyjąć formę pisemną, ustną, listu elektronicznego lub faksu.

Decyzja o tym, czy organ powołany do prowadzenia postępowania przygotowawczego wyda postanowienie o wszczęciu lub o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie powinna zapaść niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie.

Postępowanie karne

Postępowanie karne dzieli się na cztery stadia. Pierwszym jest postępowanie przygotowawcze. Jest ono prowadzone w formie śledztwa albo dochodzenia. Drugim jest postępowanie główne przed sądem I instancji. Trzecim postępowanie odwoławcze przed sądem II instancji. Ostatnim stadium postępowania karnego jest postępowanie wykonawcze.

Postępowanie przygotowawcze

Postępowanie przygotowawcze dzieli się na dwa etapy:

  • postępowanie w sprawie – na tym etapie organy ścigania próbują ustalić, czy doszło do popełnienia czynu zabronionego i kto jest jego sprawcą,
  • postępowanie przeciwko osobie – na tym etapie zebrane dowody pozwalają na postawienie konkretnej osobie zarzutu popełnienia czynu zabronionego.

W postępowaniu przygotowawczym występują dwie strony. To pokrzywdzony i podejrzany. Postępowanie może przyjąć postać śledztwa lub dochodzenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzi je prokurator, a w zakresie wskazanym w ustawie Policja.

Jak już wcześniej wspomnieliśmy postępowanie przygotowawcze rozpoczyna się od zawiadomienia o przestępstwie. Na ogół kończy się wniesieniem do sądu aktu oskarżenia. W uzasadnionych przypadkach postępowanie może być również zakończone umorzeniem postępowania lub odmową jego wszczęcia. W sytuacji, w której do sądu kierowany jest akt oskarżenia postępowanie przyjmuje postać postępowania sądowego.

Postępowanie sądowe

Postępowanie sądowe rozpoczyna się wniesieniem do sądu aktu oskarżenia. Podstawowym zadaniem sądu jest ustalenie prawdy. Postępowanie odbywa się na drodze rozprawy sądowej. Jedną ze stron rozprawy jest oskarżyciel, drugą oskarżony. Oskarżonemu w procesie karnym przysługuje prawo do obrońcy. Obrońca przedstawia argumenty za tezami i przeciwko tezom aktu oskarżenia.

Postępowanie sądowe charakteryzuje się dużą dynamiką. Składają się na nie czynności procesowe dokonywane przez wszystkich uczestników postępowania, a więc zarówno oskarżyciela, jak i obronę. Najważniejszą częścią postępowania sądowego jest rozprawa główna. W toku rozprawy głównej przeprowadzane są dowody. W zależności od sprawy i zgromadzonego i zabezpieczonego materiału dowodowego mogą to być dowody rzeczowe, zeznania świadków lub opinie biegłych. Rozprawa kończy się wydaniem wyroku.

Wyrok w sprawie karnej może polegać na:

  • uniewinnieniu oskarżonego,
  • umorzeniu postępowania,
  • warunkowym umorzeniu postępowania,
  • skazaniu oskarżonego.

Postępowanie odwoławcze: Apelacja, zażalenie i sprzeciw, Kasacja i wznowienie postępowania

W postępowaniu karnym zostały przewidziane środki prawne, które pozwalają wzruszyć zapadłą w procesie decyzję i poddać ją kontroli innego organu procesowego albo pozbawić mocy prawnej. Środki te to: apelacja, zażalenie i sprzeciw.

Apelacja przysługuje od nieprawomocnych wyroków sądów pierwszej instancji, zażalenie służy natomiast do zaskarżania niektórych postanowień i zarządzeń sądu. Ponadto istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu wobec postanowienia lub zarządzenia oraz sprzeciwu wobec wyroku nakazowego. W przypadku prawomocnych orzeczeń sądu zastosowanie mają nadzwyczajne środki zaskarżenia. To kasacja i wznowienie postępowania.

Postępowanie wykonawcze

Postępowanie wykonawcze to ostatni etap postępowania w sprawie karnej. Ma ono dwie funkcje:

  • egzekucyjną,
  • likwidacyjną.

Funkcja egzekucyjna polega na wykonaniu prawomocnych wyroków sądu. Funkcja likwidacyjna polega na prawnym usuwaniu skutków skazania lub łagodzeniu jego efektów. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą adwokat sprawy karne Warszawa!