Jakie są skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

31 marca 2009 roku do polskiego prawa upadłościowego i naprawczego została wprowadzona upadłość konsumencka. Upadłość konsumencka to narzędzie, którego celem jest redukcja lub umorzenie zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności. Dla wielu dłużników, którzy wpadli w spiralę zadłużenia upadłość konsumencka to jedyny sposób na wyjście...

Upadłość konsumencka – ukończenie postępowania

Po ogłoszeniu przez Sąd upadłości konsumenckiej i po zakończeniu przez syndyka wszystkich czynności, Sąd podejmuje decyzje w zakresie ustalenia planu spłaty wierzycieli lub umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli. Sąd może podjąć następujące decyzje: 1.UMORZENIE POSTĘPOWANIA: • na wniosek upadłego • brak wydania syndykowi całego majątku • brak...

Nowa upadłość konsumencka

Od 24 marca 2020 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej. Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. przesłanek pozytywnych i negatywnych ogłoszenia upadłości. JAKI JEST CEL UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ? Celem upadłości konsumenckiej jest zaspokojenie wierzycieli i oddłużenie - umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym. Cele te są równoważne, co oznacza, że ochrona...