Przebieg procesu karnego

Zgodnie z obowiązującym prawem postępowanie karne rozpoczyna się od zawiadomienia o przestępstwie lub jego wszczęcia na skutek informacji uzyskanej przez organ prowadzący postępowanie w inny sposób. Istotnym jest społeczny obowiązek, który spoczywa na każdym, kto dowie się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu. Zgodnie ze spoczywającym na niej obowiązkiem osoba...

Dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny jest uregulowany w rozdziale VIIa ustawy Kodeks karny wykonawczy,  umożliwia on wykonanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. System dozoru elektronicznego (SDE) jest to ogół metod postępowania i środków technicznych służących do wykonywania dozoru elektronicznego. Dnia 31 marca 2020 roku weszła w życie ustawa, która pozwala na zastosowanie...