Apelacja karna – czym jest i komu przysługuje?

Wiele osób obawia się niesatysfakcjonującego wyroku sądu. Dotyczy to zarówno oskarżonych, jak i poszkodowanych. Jednak organizacja wymiaru sprawiedliwości przewiduje w takich przypadkach możliwość odwołania się do decyzji sądu. Wynika to z faktu, że postępowanie karne toczy się w dwóch instancjach. Od wyroku sądu pierwszej instancji możemy się odwołać do sądu...

Świadek w procesie karnym

W polskim systemie prawnym, świadek nie jest tylko pasywnym obserwatorem, lecz aktywnym uczestnikiem postępowania, którego zeznania mogą mieć decydujące znaczenie dla jego wyniku. Kim jest świadek w procesie ? Świadek w procesie karnym to postać kluczowa, pełniąca dwie zasadnicze role. Z perspektywy faktycznej, jest to osoba, która była obecna przy...

Na czym polega postępowanie przygotowawcze?

Zanim sprawa karna wkroczy w fazę postępowania sądowego, organy właściwe muszą zweryfikować czy doszło do popełnienia przestępstwa, ujawnić sprawcę, zebrać i zabezpieczyć dowody i przeprowadzić szereg innych czynności. Wszystkie te czynności składają się na postępowanie przygotowawcze. Postępowanie przygotowawcze stanowi pierwszy etap postępowania karnego. Od jego wyniku zależy to, czy dana...

Sprawy karne: Czym się charakteryzują?

Postępowanie karne to procedura, której celem jest doprowadzenie do wykrycia i postawienia przed sądem sprawcy przestępstwa celem jego osądzenia i wydania wyroku. Postępowania karne obejmują sprawców kradzieży, rozbojów, zabójstw, wypadków komunikacyjnych spowodowanych pod wpływem alkoholu, oszustw. Czym charakteryzują się sprawy karne? Jak wygląda postępowanie karne? Na czym polega warunkowe umorzenie...

Postępowanie karne a cywilne – Jakie są różnice?

W polskich sądach każdego dnia toczy się szereg postępowań karnych i cywilnych. Słyszymy o nich w mediach, czytamy w prasie. Nie każdy wie jednak, czym postępowania te różnią się od siebie i co decyduje o tym, że dane postępowanie określane jest właśnie jako postępowanie karne czy cywilne. W poniższym artykule...

Przebieg procesu karnego

Zgodnie z obowiązującym prawem postępowanie karne rozpoczyna się od zawiadomienia o przestępstwie lub jego wszczęcia na skutek informacji uzyskanej przez organ prowadzący postępowanie w inny sposób. Istotnym jest społeczny obowiązek, który spoczywa na każdym, kto dowie się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu. Zgodnie ze spoczywającym na niej obowiązkiem osoba...

Dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny jest uregulowany w rozdziale VIIa ustawy Kodeks karny wykonawczy,  umożliwia on wykonanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. System dozoru elektronicznego (SDE) jest to ogół metod postępowania i środków technicznych służących do wykonywania dozoru elektronicznego. Dnia 31 marca 2020 roku weszła w życie ustawa, która pozwala na zastosowanie...