Blog

Jak wygląda podział majątku?

W artykule tym przybliżymy istotę i procedurę sądowego podziału majątku wspólnego, który staje się kluczowy w sytuacjach, gdy małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia co do podziału swoich wspólnych dóbr. Czym jest majątek wspólny, który można podzielić ? Majątek wspólny małżonków to kluczowy element prawny, który nabiera znaczenia zarówno w...

Świadek w procesie karnym

W polskim systemie prawnym, świadek nie jest tylko pasywnym obserwatorem, lecz aktywnym uczestnikiem postępowania, którego zeznania mogą mieć decydujące znaczenie dla jego wyniku. Kim jest świadek w procesie ? Świadek w procesie karnym to postać kluczowa, pełniąca dwie zasadnicze role. Z perspektywy faktycznej, jest to osoba, która była obecna przy...

Separacja a alimenty

W momencie, gdy małżonkowie decydują się na separację, nie tylko zmienia się dynamika ich relacji osobistych, ale również pojawiają się istotne kwestie prawne, w tym obowiązek alimentacyjny. Temat alimentów w kontekście separacji jest złożony i wielowymiarowy, obejmujący zarówno aspekty finansowe, jak i emocjonalne. Zgłębiamy i wyjaśniamy, jak separacja wpływa na...

Co zrobić, gdy drugi rodzic nie płaci alimentów?

W sytuacji, gdy drugi rodzic nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego, rodziny często stają przed wyzwaniem, jak skutecznie dochodzić należnych świadczeń. Ten problem dotyka wielu rodzin, wprowadzając niepewność i trudności finansowe w życie dzieci. Nie płacenie alimentów - pomoc komornika W obliczu trudności z egzekwowaniem alimentów na dziecko, kiedy zobowiązany...

Zmiana wysokości zasądzonych alimentów

Zmiany życiowe, zarówno u osób uprawnionych do otrzymywania alimentów, jak i u tych, którzy są zobowiązani do ich płacenia, często wymagają rewizji wcześniej ustalonych kwot. Zrozumienie procesu, jakim jest modyfikacja wysokości alimentów, jest kluczowe dla zapewnienia sprawiedliwości i adekwatności wsparcia, szczególnie w kontekście potrzeb rozwijających się dzieci. Kiedy możliwa jest...

Na czym polega postępowanie przygotowawcze?

Zanim sprawa karna wkroczy w fazę postępowania sądowego, organy właściwe muszą zweryfikować czy doszło do popełnienia przestępstwa, ujawnić sprawcę, zebrać i zabezpieczyć dowody i przeprowadzić szereg innych czynności. Wszystkie te czynności składają się na postępowanie przygotowawcze. Postępowanie przygotowawcze stanowi pierwszy etap postępowania karnego. Od jego wyniku zależy to, czy dana...

Sprawy karne: Czym się charakteryzują?

Postępowanie karne to procedura, której celem jest doprowadzenie do wykrycia i postawienia przed sądem sprawcy przestępstwa celem jego osądzenia i wydania wyroku. Postępowania karne obejmują sprawców kradzieży, rozbojów, zabójstw, wypadków komunikacyjnych spowodowanych pod wpływem alkoholu, oszustw. Czym charakteryzują się sprawy karne? Jak wygląda postępowanie karne? Na czym polega warunkowe umorzenie...

Co podlega podziałowi majątku?

Decyzja o ustaniu małżeństwa niesie za sobą szereg konsekwencji, także majątkowych. W wyniku rozwodu ustaje ustawowa wspólność majątkowa małżeńska, co przyczynia się do konieczności podziału zgromadzonego majątku między dotychczasowych współmałżonków. Podział majątku wspólnego małżonków dokonywany jest dopiero po rozwodzie. Od tej zasady istnieje jednak wyjątek. Zgodnie z art. 58 §...

Zmiany dla spadkobierców w 2023 roku. Nowe przepisy

Już w listopadzie 2023 roku wejdą w życie nowe przepisy w zakresie prawa spadkowego. Spadkobierców czekają duże zmiany, które w wielu aspektach zadziałają na naszą korzyść. Nowelizacja kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego oraz kodeksu rodzinnego wpłynie m.in. na to, że rodzice będą mogli odrzucić niekorzystny spadek za małoletnie dzieci, a...

Na czym polega niegodność dziedziczenia?

Niegodność dziedziczenia to instytucja regulowana przez art. 928 IV księgi polskiego Kodeksu cywilnego. Znajduje ona zastosowanie w sytuacji, w której względy etyczne przemawiają za pozbawieniem określonej osoby możliwości dziedziczenia po określonym spadkobiercy. Spadkobiercę wyłączonego z dziedziczenia z powodu uznania za niegodnego dziedziczenia, traktuje się w taki sposób, jak gdyby nie...