W polskich sądach każdego dnia toczy się szereg postępowań karnych i cywilnych. Słyszymy o nich w mediach, czytamy w prasie. Nie każdy wie jednak, czym postępowania te różnią się od siebie i co decyduje o tym, że dane postępowanie określane jest właśnie jako postępowanie karne czy cywilne.

W poniższym artykule wyjaśnimy różnice między postępowaniem karnym a cywilnym i podpowiemy, gdzie szukać pomocy na wypadek gdybyśmy my lub ktoś z naszych bliskich miał być stroną w takim postępowaniu. 

Podstępowanie karne i cywilne: Podstawowe różnice

Celem zrozumienia, na czym polega postępowanie cywilne, trzeba w pierwszej kolejności zapoznać się z pojęciem prawa cywilnego. Prawo cywilne to gałąź prawa, która reguluje stosunki prawne, między dwoma podmiotami, występującymi we wzajemnych relacjach na równej pozycji. Jako takie prawo cywilne:

  • stanowi istotną część prawa prywatnego,
  • reguluje stosunki majątkowe i prywatne między podmiotami.

Przepisy prawa cywilnego stosuje się wobec osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, a podstawowym zbiorem przepisów regulujących stosunki cywilnoprawne jest kodeks cywilny. Wszystkie spory na tle prawa prywatnego, stosunków majątkowych czy prywatnych są rozpatrywane na drodze postępowań cywilnych. Przykładem postępowania cywilnego będzie:

  • dochodzenie w sądzie odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych,
  • sprawa z zakresu prawa spadkowego,
  • spór związany z własnością nieruchomości.

Analogicznie, w celu zrozumienia postępowań karnych należy zapoznać się z pojęciem prawa karnego. Prawo karne to zbiór przepisów określających czyny zabronione i konsekwencje ich popełnienia przez obywatela. Prawo karne, w odróżnieniu od cywilnego, ma na celu ukaranie osoby, która złamała prawo i dopuściła się czynu zabronionego. W ramach postępowań karnych rozpatrywane są następujące przestępstwa:

  • przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przestępstwa przeciwko mieniu,
  • inne przestępstwa i wykroczenia, w tym: handel narkotykami i substancjami psychotropowymi (art. 59 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii), posiadanie narkotyków i substancji zakazanych (art. 62 ustawa o przeciwdziałaniu narkomani).

Gdzie szukać pomocy w sprawie karnej i cywilnej?

W obu przypadkach profesjonalną pomoc znajdziemy w Kancelarii Adwokackiej. Należy przy tym pamiętać, że nie każda Kancelaria specjalizuje się w obsłudze spraw z obu omówionych gałęzi prawa. Zanim więc wybierzemy Kancelarię, należy skontaktować się z jej przedstawicielem i upewnić, że dana sprawa leży w jej kompetencjach. Dotyczy to w szczególności spraw karnych. Na rynku działają Kancelarie wyspecjalizowane w reprezentacji stron postępowań karnych i obronie oskarżonych.

Drugim czynnikiem decydującym o wyborze danej Kancelarii powinna być nasza relacja z adwokatem. Relacja z adwokatem każdorazowo powinna się opierać na zaufaniu. Jeśli z różnych względu nie jesteśmy w stanie zaufać danej osobie, warto poszukać pomocy w innym miejscu. Dobry adwokat to osoba, która z jednej strony posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, z drugiej wzbudza nasze zaufanie i umiejętnie przeprowadza nas przez meandry postępowania sądowego.