Decyzja o ustaniu małżeństwa niesie za sobą szereg konsekwencji, także majątkowych. W wyniku rozwodu ustaje ustawowa wspólność majątkowa małżeńska, co przyczynia się do konieczności podziału zgromadzonego majątku między dotychczasowych współmałżonków.

Podział majątku wspólnego małżonków dokonywany jest dopiero po rozwodzie. Od tej zasady istnieje jednak wyjątek. Zgodnie z art. 58 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeśli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki. A co podlega podziałowi majątku?

Majątek małżonków

Majątek małżonków składa się z dwóch części:

 • majątku wspólnego,
 • majątku osobistego.

Podziałowi po rozwodzie podlega zasadniczo majątek wspólny. Przy podziale majątku prowadzone są jednak rozliczenia dotyczące majątku osobistego. Oznacza to, że małżonkowie powinni zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty.

Majątek wspólny

Ustawowa wspólność majątkowa powstaje w chwili zawarcia związku małżeńskiego, chyba że wystąpiły ustawowe okoliczności wyłączające taką możliwość. Do takich okoliczności zalicza się:

 • wcześniejsze zawarcie małżeńskiej umowy majątkowej,
 • ubezwłasnowolnienie jednej z osób mającej zawrzeć małżeństwo,
 • ogłoszenie upadłości jednej z osób mającej zawrzeć małżeństwo.

Jak definiowany jest majątek wspólny?

Majątkiem wspólnym określamy przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej ustawowej przez oboje lub jednego z małżonków. Zalicza się do nich własność oraz inne prawa majątkowe. Nabycie obejmuje każdy sposób uzyskania przedmiotu majątkowego.

Co w praktyce wchodzi w skład majątku wspólnego?

Do  majątku wspólnego zaliczamy w szczególności:

 • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
 • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
 • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,
 • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

A także przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków.

Majątek osobisty małżonków

Jak już wspomnieliśmy, co do zasady majątek osobisty małżonków nie podlega podziałowi po rozwodzie. Możliwe jest jednak przeprowadzanie rozliczeń środków wydatkowanych z majątku osobistego na majątek wspólny i odwrotnie. A z czego składa się majątek osobisty?

Zgodnie z art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 • przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,
 • przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
 • prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,
 • przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków (np. okulary korekcyjne, biżuteria).
 • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie (np. służebność osobista),
 • przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
 • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków. Realizacja tych wierzytelności przez pobranie wynagrodzenia, czy też przez uzyskanie kwot należnych z tytułu działalności zarobkowej stanowi przesłankę wejścia otrzymanych przedmiotów do majątku wspólnego.
 • przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,
 • prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,
 • przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą o podział majątku po rozwodzie w Warszawie!