alimenty na dziecko

Alimenty są świadczeniem, którego celem jest dostarczenie środków utrzymania, osobie ustawowo do nich uprawnionej. Obowiązek alimentacyjny obciąża co do zasady krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Istnieje również obowiązek alimentacyjny pomiędzy małżonkami.

W praktyce alimenty, najczęściej dotyczą rodziców względem dziecka i temu tematowi będzie poświecony dzisiejszy artykuł.

Zgodnie z art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania”.

Przesłanką obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, jest sama niezdolność dziecka do samodzielnego utrzymania. Już od chwili urodzenia dziecka, na obojgu rodzicach ciąży obowiązek dostarczania dziecku środków utrzymania i wychowania.

ALIMENTY NA DZIECKO POZAMAŁŻEŃSKIE

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem ich dziecka istnieje niezależnie od tego czy dziecko pochodzi z małżeństwa czy też jest dzieckiem pozamałżeńskim. Ojciec dziecka pozamałżeńskiego jest obowiązany do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu, z ważnych powodów okres ten może być dłuższy niż trzy miesiące. Jeżeli matka dziecka, w związku z ciążą lub porodem, poniosła inne wydatki lub szczególne straty majątkowe, ma prawo żądać od ojca dziecka, aby pokrył odpowiednią część tych wydatków lub strat. Jeżeli ojcostwo mężczyzny zostało uwiarygodnione, matka dziecka może żądać, aby ojciec jeszcze przed urodzeniem dziecka wyłożył odpowiednią sumę pieniędzy na koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu.

WYSOKOŚĆ ALIMENTÓW NA DZIECKO

Wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

Usprawiedliwione potrzeby dziecka to stworzenie dziecku normalnych warunków bytowania, na które składają się potrzeby materialne i niematerialne. Są to potrzeby, których zaspokojenie zapewni dziecku jego prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy. Usprawiedliwione potrzeby dziecka zależą od różnych czynników m.in. od wieku dziecka, jego stanu zdrowa, uzdolnień, miejscu pobytu dziecka, dotychczasowej stopy życiowej. Z uwagi na fakt, iż pojęcia usprawiedliwionych potrzeb, nie da się jednoznacznie zdefiniować, zakres obowiązku alimentacyjnego wyznaczają poszczególne sytuacje dziecka i zobowiązanego do alimentów, a także konkretne warunki społeczno – ekonomiczne. Przykładem usprawiedliwionych potrzeb są m.in. koszty związane z utrzymaniem mieszkania, wyżywieniem, leczeniem, higieną osobistą, edukacją, zakupem odzieży, zabawek, artykułów szkolnych, zainteresowaniami kulturalno – społecznymi.

Możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego to zarobki i dochody jakie osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy należytym wykorzystywaniu swoich zdolności. Z powyższego wynika, że przy ustalaniu wysokości alimentów, znaczenie ma, nie tylko to, ile zobowiązany faktycznie zarabia, ale ile mógłby zarabiać, z uwzględnieniem okoliczności tj. wykształcenie, stan zdrowia, miejsce pobytu.

POZEW O ALIMENTY

W artykule dotyczącym rozwodu, poruszana już była kwestia alimentów, które sąd w wyroku o rozwód jest zobligowany zasądzić na rzecz małoletniego dziecka stron. W innej sytuacji, przedstawiciel ustawowy małoletniego dziecka, powinien skierować pozew o alimenty do sądu rejonowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej (dziecka) lub miejsce zamieszkania pozwanego (rodzica). W pozwie o alimenty należy wskazać kwotę alimentów, której żądamy. W uzasadnieniu pozwu należy dokładnie opisać co składa się na koszty utrzymania dziecka, z rozbiciem na konkretne kwoty. Do pozwu należy dołączyć dokumenty potwierdzające koszty utrzymania dziecka, a także powołać świadków posiadających wiedzę w tym zakresie, a także na temat sytuacji materialnej i zarobkowej zobowiązanego do alimentów.

Zamieszczony na niniejszej stronie wpis ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi pomocy prawnej w rozumieniu ustawy Prawo o adwokaturze.