Adwokat do odszkodowania

Każdy może paść ofiarą wypadku. Czy to wypadek komunikacyjny, czy wypadek w pracy lub zalanie mieszkania przez sąsiada – szkody na mieniu i na osobie stanowią nieodłączną konsekwencję różnych wydarzeń losowych, jak również działań intencjonalnych i zaniechań innych osób.

W sytuacji, w której jesteśmy ofiarą wypadku mamy prawo do odszkodowania. Odszkodowanie przysługuje nam z ubezpieczenia sprawcy zdarzenia, a także z umów ubezpieczeniowych, które zawarliśmy we własnym imieniu. Niestety, wiele towarzystw ubezpieczeniowych uchyla się przed wpłatą należnego odszkodowania lub drastycznie zaniża jego wysokość. Co zrobić w takiej sytuacji?

Dochodzenie odszkodowania

Dochodzenie odszkodowania to proces, w którym poszkodowana osoba (lub jej przedstawiciel prawny) stara się uzyskać rekompensatę finansową za szkody poniesione w wyniku różnych zdarzeń, takich jak wypadki, błędy medyczne, naruszenia praw pracowniczych czy inne sytuacje, w których doszło do krzywdy.

Co obejmuje proces dochodzenia odszkodowania?

Proces ten może obejmować kilka kluczowych etapów, takich jak:

  • ocena szkody – ocena szkody jest pierwszym krokiem postępowania odszkodowawczego, obejmuje nie tylko szkody materialne (np. koszty leczenia, naprawy uszkodzonego mienia), ale również szkody niematerialne (ból, cierpienie czy utrata jakości życia), 
  • zbieranie dowodów – w celu dochodzenia odszkodowania niezbędne jest zgromadzenie dowodów potwierdzających fakt wystąpienia szkody oraz jej związek z działaniem lub zaniechaniem drugiej strony; dowody mogą obejmować dokumentację medyczną, zeznania świadków, raporty policyjne, zdjęcia, nagrania wideo itp.,
  • wycena roszczeń – wycena roszczeń polega na określeniu kwoty odszkodowania, jaką powinien otrzymać poszkodowany,
  • negocjacje z ubezpieczycielem – wiele spraw odszkodowawczych znajduje swój finał w trakcie negocjacji z ubezpieczycielem lub inną stroną odpowiedzialną za szkodę, na tym etapie adwokat poszkodowanego stara się wynegocjować jak najkorzystniejsze warunki odszkodowania,
  • postępowanie sądowe – jeślinegocjacje nie przynoszą rozwiązania, sprawa może trafić do sądu, wówczas adwokat reprezentujący poszkodowanego przedstawia dowody, argumenty i środki na poparcie roszczeń,
  • wykonanie orzeczenia sądowego –  powydaniu wyroku przez sąd, następuje etap egzekucji orzeczenia, czyli realne uzyskanie przyznanych środków finansowych,
  • odwołania i apelacje – w przypadku uzyskania niesatysfakcjonującego wyroku sądu pierwszej instancji, jeśli istnieją ku temu przesłanki, zarówno strona poszkodowana, jak i strona odpowiedzialna za szkodę, mogą zdecydować się na odwołanie od wyroku.

Dochodzenie odszkodowań może być procesem skomplikowanym i czasochłonnym, wymagającym odpowiedniej wiedzy prawnej i doświadczenia. Dlatego wiele osób decyduje się na skorzystanie z profesjonalnej pomocy. Adwokat wyspecjalizowany w prawie odszkodowawczym pomaga sprawnie przejść przez proces dochodzenia odszkodowań i dba o to, żeby uzyskać jak najbardziej satysfakcjonujący dla poszkodowanego wynik – czy to negocjacji z ubezpieczycielem, czy też rozprawy sądowej lub apelacji.