upadłość konsumencka - ukończenie postępowania

Po ogłoszeniu przez Sąd upadłości konsumenckiej i po zakończeniu przez syndyka wszystkich czynności, Sąd podejmuje decyzje w zakresie ustalenia planu spłaty wierzycieli lub umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli.

Sąd może podjąć następujące decyzje:

1.UMORZENIE POSTĘPOWANIA:

• na wniosek upadłego

• brak wydania syndykowi całego majątku

• brak wydania syndykowi niezbędnych dokumentów

• inny sposób nie wykonania ciążących na upadłym obowiązków

• dane podane we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne

Sąd nie umorzy postępowania jeżeli umorzenie mogłoby skutkować pokrzywdzeniem wierzycieli, a także gdy pomimo uchybień ze strony upadłego, przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności i względami humanitaryzmu.

2.ODMOWA USTALENIA PLANU SPŁATY WIERZYCIELI

Główną przesłanką negatywną oddłużenia upadłego jest:

• doprowadzenie przez upadłego do swojej niewypłacalności lub istotne zwiększenie jej stopnia w sposób CELOWY, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań

• w okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do upadłego prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań

Odmowa ustalenia planu spłaty wierzycieli oznacza zakończenie postępowania.

Pomimo istnienia przesłanek negatywnych oddłużenia sąd kierując się uzasadnionymi względami słuszności i względami humanitaryzmu, może wydać inną decyzję w tym zakresie.

3.WYDŁUŻONY PLAN SPŁATY WIERZYCIELI NA CZAS NIE KRÓTSZY NIŻ 36 m-cy do 84 m-cy:

• jeżeli upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalastwa

Są 4 możliwości faktyczne:

– doprowadzenie do swojej niewypłacalności umyślnie

– doprowadzenie do swojej niewypłacalności wskutek rażącego niedbalstwa

– istotne zwiększenie stopnia swojej niewypłacalności umyślnie

– istotne zwiększenie stopnia swojej niewypłacalnością wskutek rażącego niedbalstwa

4.SKRÓCONY PLAN SPŁATY WIERZYCIELI 1rok/2lata:

• spłata przez upadłego co najmniej 70% zobowiązań objętych planem spłaty wierzycieli – 1 rok

• spłata przez upadłego co najmniej 50% zobowiązań objętych planem spłaty wierzycieli – 2 lata

5.WARUNKOWE UMORZENIE ZOBOWIĄZAŃ UPADŁEGO BEZ USTALANIA PLANU SPŁATY WIERZYCIELI, NA OKRES 5 LAT:

• jeżeli osobista sytuacja upadłego wskazuje że jest on niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzyciel, a niezdolność nie ma charakteru trwałego

Ma zastosowanie w sytuacji gdy niezdolność upadłego do dokonywania spłat ma charakter przejściowy np. choroba co do której są rokowania na remisję.

6. „OSTATECZNE” UMORZENIE ZOBOWIĄZAŃ UPADŁEGO BEZ USTALANIA PLANU SPŁATY WIERZYCIELI:

• jeżeli osobista sytuacja upadłego w sposób oczywisty wskazuj, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

„Trwale niezdolny” oznacza że osobista sytuacja upadłego nie rokuje poprawy np. trwała niezdolność do jakiejkolwiek pracy z powodu choroby. Dotyczy to sytuacji, w której po stronie upadłego nie ma żadnych widoków na przyszłość, a możliwość zarobkowania jest wyłączona, zaś otrzymywane świadczenie np. renta, emerytura, nie wystarcza nawet na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych upadłego.

Przejściowe problemy zdrowotne czy przejściowe problemy ze znalezieniem pracy, nawet jeżeli trwają od dłuższego czasu, ale ze swej istoty nie mają charakteru trwałego, nie uzasadniają zastosowania tej przesłanki.

7.ZWYKŁY PLAN SPŁATY WIERZYCIELI DO 36 m-cy:

• jeżeli upadły ma możliwość i szansę dokonywania spłaty wierzycieli tzn. powodem niewypłacalności nie była trwała niezdolność zarobkowania

Zwykły plan spłaty wierzycieli powinien być standardem we wszystkich tych przypadkach, gdzie brak jest przesłanek do podjęcia przez sąd innej decyzji dotyczącej ukończenia postępowania upadłościowego, o których była mowa powyżej.

Przy ustalaniu planu spłaty wierzycieli sąd powinien się kierować następującymi przesłankami:

•możliwości zarobkowe upadłego

• konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich potrzeby mieszkaniowe

• wysokość niezaspokojonych wierzytelności i realność ich zaspokojenia w przyszłości

Zamieszczony na niniejszej stronie wpis ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi pomocy prawnej w rozumieniu ustawy Prawo o adwokaturze