nowa upadłość konsumencka

Od 24 marca 2020 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej. Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. przesłanek pozytywnych i negatywnych ogłoszenia upadłości.

JAKI JEST CEL UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ?

Celem upadłości konsumenckiej jest zaspokojenie wierzycieli i oddłużenie – umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym. Cele te są równoważne, co oznacza, że ochrona wierzycieli i ich zaspokojenie w postępowaniu upadłościowym ma taką samą wartość jak oddłużenie upadłego.

JAKIE SĄ WYMAGANIA FORMALNE WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ?

Art. 491 (2) ust. 4 PU reguluje wymagania formalne wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika, a jeżeli dłużnik nie posiada numeru PESEL – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
 2. NIP dłużnika, jeżeli dłużnik miał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku;
 3.  wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;
 4. wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
 5. aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
 6. spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;
 7. spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;
 8.  listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;
 9. informację o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku;
 10.  informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach;
 11. informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł;
 12. oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się na formularzu.

JAKIE SĄ PRZESŁANKI OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ?

Przesłanką pozytywną upadłości konsumenckiej jest NIEWYPŁACALNOŚĆ – dłużnik jest niewypłacalny jeżeli utracił zdolność regulowania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych przekracza 3 miesiące (art. 11 PU).

Wystarczy tylko jeden wierzyciel, aby złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Po nowelizacji prawa upadłościowego, art. 491 (4) PU, który określał kiedy sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, został uchylony. Oznacza to, że obecnie w zasadzie wobec każdego będzie mogła zostać ogłoszona upadłość, jeżeli oczywiście dana osoba jest niewypłacalna.

Pamietać należy, iż ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie oznacza automatycznie umorzenia długów.

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU W SPRAWACH O UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ

Miejsce zamieszkania osoby fizycznej decyduje o miejscu złożenia wniosku o upadłość konsumencką. Właściwy jest Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

JAKI JEST TRYB POSTĘPOWANIA O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ?

Tryb uproszczony:

• bez listy wierzytelności

• bez planów podziału

• bez sędziego – komisarza, wprowadzona została instytucja sędziego wyznaczonego do poszczególnych czynności

• inne zasady likwidacji

• rozstrzygnięcie co do zasady na posiedzeniu niejawnym

Tryb na zasadach ogólnych:

• lista wierzytelności

• plan podziału

• sędzia – komisarz

O trybie postępowania decyduje sąd, kierując się przesłankami tj. wielkość majątku, ilość wierzycieli, skomplikowanie sprawy.

Istotną zmianą która weszła w życie jest to, że syndyk może żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Zamieszczony na niniejszej stronie wpis ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi pomocy prawnej w rozumieniu ustawy Prawo o adwokaturze.