Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej

Podjęcie decyzji o rozwodzie nie jest łatwe. Równie trudnie jest przygotowanie się do rozprawy rozwodowej. Wynika to w dużej mierze z faktu, iż małżonkom decydującym się na rozwód towarzyszy na ogół niemały bagaż emocjonalny. Jest on sumą negatywnych doświadczeń związanych z przebiegiem małżeństwa i często ma wpływ na wzajemne zachowanie małżonków, ich postawy i sposób formułowania i wygłaszania opinii. Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej? O czym pamiętać?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozwód może zostać orzeczony wówczas, gdy okoliczności sprawy potwierdzą, że między stronami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia i że nie istnieją szanse na powrót do wspólnego pożycia. Jednocześnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rodzinnego istnieją przesłanki negatywne, które przemawiają przeciwko rozwiązaniu małżeństwa. Jedną z nich jest sprzeczność rozwodu z dobrem małoletnich dzieci. Rozwód jest niedopuszczalny także wtedy, gdy jego orzeczenie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Do takiego orzecznictwa może dojść np. w przypadku szczególnie trudnej sytuacji życiowej jednego z małżonków spowodowanych ciężką chorobą. Na uwagę zasługuje również fakt, iż rozwód nie może zostać orzeczony w sytuacji, w której z żądaniem rozwiązania małżeństwa występuje wyłącznie małżonek winny rozkładowi pożycia małżeńskiego, a drugi z małżonków nie zgadza się na rozwód. W tym ostatnim przypadku to sąd ocenia, czy działanie małżonka nie zgadzającego się na rozwód nie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Rozwód z orzeczeniem o winie czy bez?

Pierwszym krokiem, który inicjuje postępowanie rozwodowe jest złożenie pozwu o rozwód. Na tym etapie współmałżonek wnioskujący o rozwiązanie małżeństwa musi określić, czy domaga się rozwiązania małżeństwa przez rozwód:

  • bez orzekania o winie,
  • z wyłącznej winy drugiego małżonka,
  • z winy obu stron.

Należy przy tym pamiętać, że zasadność każdego ze wskazanych powyżej rozwiązań zależy od indywidualnych okoliczności sprawy. O tym, czym różni się rozwód z orzeczeniem o winie od rozwodu bez orzeczenia o winie piszemy w innym artykule. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na to, że wskazanie we wniosku konkretnego sposobu rozwiązania małżeństwa ma znaczący wpływ na przebieg procedury, a co za tym idzie na czas. W sytuacji, w której zależy nam na relatywnie szybkim zamknięciu procedury rozwodowej warto rozważyć wnioskowanie o rozwód bez orzekania o winie. Wówczas sąd nie musi przeprowadzać postępowania dowodowego w zakresie winy małżonków w rozpadzie pożycia. W ten sposób unikamy również „prania brudów” na sali sądowej, które w wielu przypadkach stanowi nieodłączny element rozwodów z orzeczeniem o winie.

Rozprawa sądowa

Skuteczne złożenie wniosku o rozwód skutkuje wyznaczeniem terminu pierwszej rozprawy. Jak się do niej przygotować? W pierwszej kolejności należy sobie utrwalić treść pism procesowych złożonych w toku postępowania. To bardzo ważne. Przed sądem nie powinniśmy zmieniać przedstawionego w nich przez siebie stanowiska, ponieważ to wpływa na naszą wiarygodność. Zależy nam zatem na zachowaniu spójności i budowie wiarygodności jako strony postępowania. Znajomość pism procesowych daje nam również przewagę w zakresie przygotowania się na kwestie – pytania, zarzuty, komentarze – jakie w trakcie rozprawy może poruszyć strona przeciwna.

Przygotowanie do pierwszej rozprawy sądowej wymaga również przygotowania psychicznego. Dzięki temu przed rozprawą i w jej trakcie będziemy w stanie zachować spokój. Jest on szczególnie trudny do zachowania w sytuacji, w której między małżonkami pojawia się konflikt lub decyzja o rozwodzie wyniknęła z negatywnych doświadczeń związanych z przebiegiem związku. 

Rola adwokata w przygotowaniu się do rozprawy sądowej

Przez proces rozwodowy możemy przejść bez wsparcia adwokata. Tę drogę wybierają w szczególności pary, które są zgodne co do decyzji o zakończeniu małżeństwa i są w stanie samodzielnie przeprowadzić ustalenia dotyczące podziału majątku i sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi. W sytuacji, w której między dotychczasowymi małżonkami nie ma zgody, ani miejsca na dialog wsparcie profesjonalnego adwokata od rozwodów może się okazać nieocenione.