sprawy rodzinne

Każdy rodzic i każde dziecko ma prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Praktyka pokazuje, iż znacznie częściej stałą opiekę nad dzieckiem po rozwodzie sprawuje matka, to z nią dziecko mieszka i spędza większość czasu. Niestety, ale wiele spraw dotyczących dzieci, związanych jest z konfliktem i sporem pomiędzy rodzicami, którzy nie potrafią polubownie ustalić kontaktów z dzieckiem. Często zdarza się tak, że ojciec widuje dziecko tylko wówczas, gdy matka wyrazi na to zgodę, ograniczając jego kontakt z dzieckiem, odwołując czy przekładając umówione spotkania. Niekiedy powoduje to, że ojciec nie widzi się z dzieckiem nawet kilka tygodni, co w oczywisty sposób przekłada się na osłabienie więzi i kontaktu dziecka z ojcem. Co zrobić w takiej sytuacji? Jeżeli kontakty ojca z dzieckiem nie zostały uregulowane w wyroku rozwodowym bądź gdy nie toczyło się odrębne postępowanie o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, wtedy należy złożyć do sądu rejonowego wniosek o uregulowanie kontaktów ojca z dzieckiem. We wniosku ojciec powinien wskazać w jakich dokładnie terminach chce się widywać z dzieckiem oraz w którym miejscu te spotkania maja się odbywać, uwzględniając cały rok, w tym wakacje, ferie, święta czy urodziny dziecka. Matka dziecka ma oczywiście prawo nie zgodzić się ze sposobem kontaktów zaproponowanym przez ojca i przedstawić swoja propozycję, jednakże ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje sąd, który zawsze kieruje się dobrem dziecka. Sąd ustali jak kontakty ojca z dzieckiem mają wyglądać, a matka ma obowiązek stosować się do postanowienia sądu w tym zakresie.

Zdarzają się sytuacje, że pomimo uregulowania przez sąd kontaktów ojca z dzieckiem, matka nadal utrudnia kontakty i nie stosuje się do postanowienia sądu. W takiej sytuacji ojciec ma prawo wystąpić do sądu w celu wyegzekwowania przysługującego mu kontaktu z dzieckiem- wszcząć postępowanie o zagrożenie karą pieniężną.

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego:

”Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku”.

„Jeżeli jednak osoba, której sąd opiekuńczy zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, nie wypełnia nadal swego obowiązku, sąd opiekuńczy nakazuje jej zapłatę należnej sumy pieniężnej, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń”.

Z powyższego wynika, że najpierw sąd ostrzega rodzica, który nie stosuje się do orzeczenia w zakresie kontaktów drugiego rodzica z dzieckiem, że w przypadku, gdy nie zmieni swojego postępowania to nałoży na niego obowiązek zapłaty określonej kwoty, a gdy ustalone kontakty nadal nie są realizowane, wówczas sąd orzeka o zapłacie sumy pieniężnej.

Warto podkreślić, iż jeżeli matka utrudnia kontakt dziecka z ojcem, dobrze jest zbierać stosowne dowody tj. zeznania świadków, którzy potwierdzą, że np. matka nie otworzyła drzwi i nie wydała dziecka na umówione spotkanie ojcu, korespondencje mailową czy sms-ową, z której wynikać będzie, ze matka, odwołuje czy przekłada spotkania.

Zamieszczony na niniejszej stronie wpis ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi pomocy prawnej w rozumieniu ustawy Prawo o adwokaturze