dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny jest uregulowany w rozdziale VIIa ustawy Kodeks karny wykonawczy,  umożliwia on wykonanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. System dozoru elektronicznego (SDE) jest to ogół metod postępowania i środków technicznych służących do wykonywania dozoru elektronicznego.

Dnia 31 marca 2020 roku weszła w życie ustawa, która pozwala na zastosowanie dozoru elektronicznego w stosunku do skazanego na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ BY SKORZYSTAĆ Z DOZORU ELEKTRONICZNEGO?

Warunki dozoru elektronicznego:

  1. techniczne, szczegółowookreślone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości m.in. muszą być dostępne nadajniki i rejestratory, zainstalowane w miejscu, z którego można połączyć się z publiczną siecią telekomunikacyjną
  2. zgoda zamieszkujących wspólnie ze skazanym, osób pełnoletnich
  3. dotyczące osoby skazanego, które muszą być spełnione łącznietj.:
  4. orzeczona kara pozbawienia wolności nieprzekraczająca 1 roku i 6 miesięcy
  5. przestępstwo nie zostało popełnione w warunkach recydywy wielokrotnej
  6. skazany posiada określone miejsce stałego pobytu
  7. udzielenie dozoru elektronicznego jest wystarczające do osiągnięcia celów kary

Kara pozbawienia wolności nieprzekraczająca 1 roku i 6 miesięcy – dotyczy kary zasadniczej (wymierzonej w wyroku karnym).

Dozór elektroniczny stosuję się także do:

 -zastępczej kary pozbawienia wolności wymierzonej za niewykonaną karę ograniczenia wolności  lub za grzywny

–  kary mieszanej

–  łącznej kary mieszanej

Udzielenie dozoru elektronicznego jest wystarczające dla osiągnięcia celów kary –gdy cele wychowawcze i zapobiegawcze kary mogą zostać osiągnięte pomimo odbywania kary poza zakładem karnym.

W przypadku skazanego, który nie rozpoczął jeszcze wykonywania kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym.

W przypadku skazanego, który rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie w systemie dozoru elektronicznego pozostałej części kary, jeżeli za udzieleniem zezwolenia przemawiają dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego.

WNIOSEK O DOZÓR ELEKTRONICZNY

Wniosek o dozór elektroniczny powinien zostać sporządzony na piśmie i zawierać uzasadnienie, a także wszystkie niezbędne dane m.in. dane osobowe, a także oświadczenia i zgody osób wspólnie zamieszkujących i inne załączniki, które powołane są w uzasadnieniu. Wniosek składa się do Sądu Okręgowego, Wydziału Penitencjarnego, który wydał wyrok. We wniosku należy wskazać wyrok skazujący wraz z sygnaturą sprawy i wymierzona karą. W uzasadnieniu wniosku należy dokładnie opisać swoją sytuację i wskazać dlaczego cele kary zostaną osiągnięte pomimo odbywania kary poza zakładem karnym. Warto pamiętać, by w uzasadnieniu wniosku wskazać harmonogram dozoru. Jest to bardzo istotne, szczególnie gdy skazany pracuje. Dozór elektroniczny oczywiście w żaden sposób nie koliduje z pracą, jedynym warunkiem jest to, by 12 godzin dziennie przebywać w domu. Natomiast szczegółowy harmonogram dozoru ustala sąd, biorąc pod uwagę wykonywaną przez skazanego pracę.

Wniosek o dozór elektroniczny powinien zostać rozpoznany w ciągu 30 dni od dnia wpływu wniosku, jednak termin ten może ulec wydłużeniu np. w sytuacji kiedy wniosek posiada braki formalne.

Wniosek o dozór elektroniczny najlepiej jest złożyć niezwłocznie po uprawomocnieniu się wyroku, by uniknąć otrzymania wezwania do stawienia się w wyznaczonym terminie w zakładzie karnym.

Dozór elektroniczny może być stosowany wobec recydywistów, a także wobec osób kilkukrotnie karanych,  nie może być stosowany wobec skazanych w warunkach recydywy wielokrotnej (multirecydywa), o czym była mowa powyżej.

Zamieszczony na niniejszej stronie wpis ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi pomocy prawnej w rozumieniu ustawy Prawo o adwokaturze